Skip to content

KONFLIKTMÆGLING med en mediator

Hvordan kommer I i gang, og hvordan hvad gør en mediator?

Løs konflikten med en mediator og en mediationsproces

En mediator faciliterer en struktureret, men åben mediationsproces for at løse to eller flere parters uenigheder og konflikter. De involverede parter giver udtryk for deres forskellige behov og interesser hvorefter de i et konstruktivt samarbejde med mediatoren arbejder hen imod en fælles aftale, der bedst varetager parternes behov og interesser.

Kontakt os, hvis I er nået dertil, hvor I ikke kan løse konflikten selv og ønsker en mediation. Ring på +45 20402052 eller skriv til we@acumen.dk for at få yderligere oplysninger først.

Flere og flere vælger at inddrage en mediator til at løse samarbejdskonflikter på arbejdspladsen, og vi tilbyder hjælp til løsning af konflikter ved at agere som mediator for de konfliktende parter. En mediator er en upartisk tredjepart, der kan facilitere parterne i denne proces.

Hvordan foregår det?
Mediations-processens 5 trin
Den naturlige beslutningsproces
Hensigten med de 5 trin
Problemer med de 5 trin
1. trin

Parterne informerer om problemet – fri fortælling

Åbne op for hinanden – forstå den andens intention

Forsvarsposition – ubehag ved konfrontation

2. trin

Finde uopfyldte behov, bekymringer og interesser – fælles problemformulering

Anerkende et indre behov – tage ansvar og mobilisere viljen

Gå bag kravet og hjælpe parterne med at finde behovet

Ikke alle kender deres egne følelser – ved ikke hvad de vil

3. trin

Muligheder og løsningsmodeller findes ved “lateral thinking”– brainstorming

Tilfredsstille behovet – finde ønsket og mulighederne for løsningsmodeller

Få parterne til at forstå, at der findes uanede løsningsmuligheder for at tilfredstille et behov

Stiv og ubøjelig i sin forståelse – har svært ved at se muligheder – lav frustrationstærskel

4. trin

Aftale opbygges – udvælge løsningsmodeller

Udvælge de bedste muligheder – træffe valget

Støtte parterne i at træffe et valg ved at se på de alternative muligheder

Ubeslutsomhed – urealistiske forventninger – mangler accept af ikke at få alt opfyldt

5. trin

Aftalen indgås – handlingsplan

Implementering af valg – udføre handlingsplan

Støtte parterne i at lave en plan, der kan fungere for dem

Dårlig selvdisciplin – svært ved at føre planen ud i livet